Garantie

Ekkelboom B.V. heeft bij de fabricage van haar producten de grootste nauwkeurigheid betracht. Mochten er zich desondanks binnen 5 jaar na aankoopdatum (2 jaar voor binnenzonwering producten) gebreken voordoen als gevolg van fabricage - of constructiefouten dan zal Ekkelboom B.V. de te vervangen materialen kosteloos ter beschikking stellen. De fabrieksgarantie is alleen geldig indien de montage door een erkende installateur is uitgevoerd (vakkundige plaatsing). 

Garantie:
- Termijn wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of het vernieuwen van defecte onderdelen;
- Omvat niet de vervanging van zekeringen, eindschakelaars en sleepcontacten;
- Verplichtingen van Ekkelboom B.V. geeft de koper generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst;
- Ekkelboom B.V. behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen door te voeren in haar producten;
- Geringe kleurafwijkingen kunnen voorkomen aangezien bestelde kleuren op nummer worden gedraaid of op basis van een bestaande kleurstaal worden nagemaakt;
- De laklaag is niet bestand tegen inwerken van sterke chemicaliën en / of bewerking met een scherp voorwerp;
- Kleurverlies kan optreden aangezien kleuren verweren onder invloed van meer of minder UV-belasting (zonlicht);

De garantie vervalt bij gebreken die het gevolg zijn van:
- Normale slijtage;
- Onoordeelkundig gebruik;
- Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- Installatie, montage, wijziging of reparatie door een niet erkende installateur;
- Ondeugdelijke montage.

Wederpartij kan geen ander recht aan de garantie ontlenen dan hierboven vermeld, met name niet het recht
op vergoeding van gevolgschade, welke dan ook, door gebreken ontstaan. Ook indirecte schade komt niet voor
vergoeding in aanmerking.